Hero top pagina

Huishoudelijk reglement BVV Borne

ARTIKEL 1, ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De vereniging genaamd BVV Borne, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 15 maart 1912 en is gevestigd te Borne.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 7 december 2007

ARTIKEL 2, LEDEN

De vereniging bestaat uit: - bondsleden pupillen - bondsleden junioren - bondsleden senioren - verenigingsleden - leden van verdienste - ereleden

 1. Pupillen zijn bondsleden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Junioren zijn bondsleden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Senioren zijn bondsleden van achttien jaar en ouder.

ARTIKEL 3, HET BONDSLIDMAATSCHAP

 1. De aanmelding van bondsleden geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de leden- administratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Tevens moet op het aanmeldingsformulier een nummer van een identificatie papier (paspoort rijbewijs etc.) ingevuld worden bij personen van 16 jaar en ouder. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. Indien het nieuwe bondslid in de 3 seizoenen voorafgaande bij een andere vereniging heeft gevoetbald dan dient een overschrijvingsformulier ingevuld te worden. Dit formulier dient verstrekt en ingevuld te worden door de vereniging waar het lid gaat vertrekken.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als bondslid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

ARTIKEL 4, HET VERENIGINGSLIDMAATSCHAP

De aanmelding van verenigingsleden geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en het bankrekeningnummer

ARTIKEL 5, AANNEMING VAN LEDEN

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de ledenadministratie namens het bestuur genomen. De ledenadministrateur kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, als dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

ARTIKEL 6, RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Bondsleden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Verenigingsleden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen..
 4. Alle leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 5. Alle leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 6. Alle leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 7. Alle leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 8. Alle leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. Alle leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies

ARTIKEL 7, LEDEN VAN VERDIENSTE EN ERELEDEN

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 8, DONATEURS en vrijwilligers

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs en vrijwilligers.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. Vrijwilligers doen werkzaamheden voor de vereniging en zijn derhalve in het ledenbestand opgenomen.
 3. Donateurs en vrijwilligers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs en vrijwilligers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage van de Donateurs voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL 9, STRAFFEN

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

ARTIKEL 10, CLUBKLEUREN

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. shirt: Geel
 2. broek: Zwart
 3. kousen: Geel/Zwart
 4. Alleen het bestuur kan in speciale gevallen voor een elftal afwijken van de clubkleuren

ARTIKEL 11, BESTUUR

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  a.de algemene leiding van zaken;
  b.de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  d .benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

ARTIKEL 12, HET DAGELIJKS BESTUUR

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  a. beheert de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

ARTIKEL 13, BESTUURSVERKIEZING

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheid verklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

ARTIKEL 14, KASCOMMISSIE

 1. Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste één maal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

ARTIKEL 15, OVERIGE COMMISSIES

 1. Naast de algemene vergadering en het bestuur kent de vereniging commissies. De commissieleden, de werkwijze en de verantwoording van de commissies worden door de algemene vergadering en/of bestuur aan / vastgesteld.
 2. Er zijn in principe een aantal vaste commissies, te weten:
  1. Minicommissie
  2. Technische commissie
  3. Kantine commissie
  4. Financiële commissie
  5. Sponsor commissie
  6. Commissie Beheer
  7. Clubblad en PR Commissie
  8. Overige commissies
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

ARTIKEL 16, CONTRIBUTIE

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Vanaf het derde jongste bondslid uit een gezin is een door het bestuur vastgestelde korting van toepassing van de voor hem/haar geldende contributie. Voorwaarde hierbij is, allen overige bondsleden van het gezin de volledige contributie betalen, die voor een bondslid van toepassing is
 3. Ereleden zen vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

ARTIKEL 17, GEBOUWEN VAN DE VERENIGING

 1. 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

ARTIKEL 18, WEDSTRIJDEN

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

ARTIKEL 19, AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

ARTIKEL 20, REPRESENTATIE

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. huwelijk van een lid;
 2. geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. tijdens ziekte, te bepalen door het bestuur;
 4. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 5. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 6. bij het 25, 50 en 60-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 7. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

ARTIKEL 21 SOCIALE MEDIA EN HET CLUBBLAD

Sociale media neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in om de leden te informeren over allerlei zaken die er bij een vereniging spelen. Via dit medium worden leden geïnformeerd en kan overig nieuws gedeeld worden. Tevens is het een uithangbord van de club waar, omdat het openbaar is, iedereen die belangstelling heeft informatie over de vereniging kan vinden.

We kennen: BVV Borne site, facebook, twitter en de BVV-er

Door het bestuur worden leden aangewezen die beheerder zijn van de bovengenoemde media. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Bij twijfel zal de beheerder een daartoe aangewezen bestuurslid raadplegen. Het clubblad de BVV-er wordt alleen nog digitaal verstuurd en is via de BVV Borne site te lezen. Het clubblad de BVV-er verschijnt, wanneer wenselijk, digitaal en zal naast de vele adverteerders, vele nuttige en interessante artikelen opnemen.

ARTIKEL 22, SPONSORING

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

ARTIKEL 23,Veilig Sportklimaat

Het bestuur verwacht van voetballers, kaderleden en leden in overige functies dat ze de club op een goede en nette manier vertegenwoordigen. Hiervoor zijn gedragsregels samengesteld in “Normen en Waarden” en Fair Play” . Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze regels en er naar te handelen. Daarnaast moet iedereen bij de BVV Borne in een veilige omgeving kunnen sporten en werken. Zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en conflicten/ruzies proberen we te voorkomen. Hiervoor heeft het bestuur omgangsregels vastgesteld. Indien het zich wel voordoet moet er voor iedereen een mogelijkheid zijn om zijn of haar probleem onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft het Bestuur een protocol Vertrouwenspersoon opgenomen. Daarnaast vragen wij van alle trainers en leiders die met de jeugd een gaan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

1. Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig. 4.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

2. Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON BVV BORNE.
Iedereen moet bij BVV Borne in een veilige omgeving kunnen sporten en werken. Zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en conflicten/ruzies komen overal voor. Als zich gebeurtenissen voordoen waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag wil het bestuur een ieder de gelegenheid geven om dit zo snel mogelijk op te lossen.

WAT TE DOEN BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.
Als jij of je kind slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag , ga dan in eerste instantie naar de trainer en/of leider. Zij gaan in gesprek met betrokken personen en zullen proberen om een einde te maken aan de ongewenste situatie. Het is natuurlijk ook mogelijk om met het probleem naar een bestuurslid te gaan en hij/zij zal dan in samenspraak met jou of jullie naar een oplossing zoeken

WANNEER NAAR DE VERTROUWENSPERSOON?
Indien je van de bovengenoemde procedure geen gebruik wilt maken en de situatie in eerste instantie vertrouwelijk wilt bespreken of indien je bij de bovengenoemde personen naar jou mening geen gehoor vindt dan kun de je de vertrouwenspersoon van de BVV Borne inschakelen. Je kunt er op vertrouwen dat de vertrouwenspersoon te allen tijde zeer discreet met de aan hem toevertrouwde gegevens om zal gaan. Het is mogelijk dat de vertrouwenspersoon, om een oplossing te vinden voor de problemen, andere personen gaat raadplegen. De wijze waarop zal in samenspraak met jou geschieden.

WIE KUNNEN ER GEBRUIK MAKEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON?
Iedereen binnen BVV Borne kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon ongeacht leeftijd, functie of geslacht als het gaat om ongewenste zaken die gerelateerd zijn aan onze vereniging.

ONDER WIENS VERANTWOORDELIJKHEID VALT DE VERTROUWENSPERSOON?
De vertrouwenspersoon valt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. Voor de jaarvergadering in Oktober, rapporteert hij aan het bestuur. Zonder namen te noemen geeft hij eventuele meldingen aan het bestuur door. Indien nodig zal de vertrouwenspersooneerder contact met het bestuur op nemen. De gegevens van de vertrouwenspersoon worden op de BVV Borne site - vermeld

3. VOG

Bij BVV Borne vragen we van de trainers en leiders die met jeugd werken een VOG Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. .

ARTIKEL 24, WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

ARTIKEL 25, SLOTBEPALINGEN

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.