Hero top pagina
 • Club Info
 • Regelementen
 • AVG
 • Privacy Policy BVV Borne

Privacy Policy BVV Borne

Voetbalvereniging BVV Borne hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVV Borne houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • BVV Borne is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.

Persoonsgegevens van leden worden door de voetbalvereniging BVV Borne verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Aanmelden bij de KNVB
 • Administratieve doeleinden als;
 • Ledenadministratie
 • Teamindeling
 • Wedstrijddocumenten (bijv. spelerspas en wedstrijdformulier)
 • Contactpersoon lijsten
 • Tuchtzaken
 • Bardienstschema's
 • Incassering contributie en overige vorderingen
 • Communicatie omtrent verenigingsactiviteiten
 • Publicatie van teamfoto's, actiefoto's en verslagen t.b.v. onze website en Social Media

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier on lid te worden van BVV Borne
 • De te maken teamfoto's, actiefoto's, en verslagen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BVV Borne de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legimitatienummer
 • IBAN-rekeningnummer
 • Pasfoto

Jouw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging BVV Borne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende jouw lidmaatschap en 2 jaar na beëindiging daarvan.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers

Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door de voetbalvereniging BVV Borne verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging BVV Borne de volgende gegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de voetbalvereniging BVV Borne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de voetbalvereniging BVV Borne verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) :

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging BVV Borne de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E- mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging BVV Borne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoons gegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt verkregen door ondertekening van het aanmeldingsformulier om lid te worden van de BVV Borne.

Minderjarigen die voor 23 mei 2018 lid zijn geworden van BVV Borne zijn via e-mail, post, clubwebsite en/ofsocial media kanalen over deze Privacy Policy en zijn daarmee automatisch akkoord met de door BVV Borne te verwerken persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Voetbalvereniging BVV Borne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens voetbalvereniging BVV Borne van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons gegevens.

Publicatie van foto's

Publicatie van teamfoto's, actiefoto's en overige foto's van leden mogen zonder afzonderlijke toestemming gepubliceerd worden op de website, BVV Borne App en haar social media kanalen. Een foto waarvan men kan vermoeden dat publicatie onwenselijk is dient ten aller tijde schriftelijk akkoord te zijn bevonden door desbetreffende persoon. Voor ongewenste publicaties kun je mailen naar het e-mail adres welke je onderaan deze privacy policy vindt. BVV Borne draagt zorg voor de verwijdering van de foto van haar kanalen.

De KNVB acht het noodzakelijk dat wij als vereniging in het bezit zijn van een pasfoto ten behoeve van de spelerspas en het wedstrijdformulier. Zonder pasfoto is niet toegestaan deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door de KNVB. De pasfoto zal altijd zichtbaar zijn op de digitale wedstrijdformulier en daarmee toegankelijk voor leiders, trainers, scheidsrechters en tegenstanders. Via de voetbal.nl app is ieder lid zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de bescherming.

Wijzigingen in de Privacy Policy

Het bestuur van de BVV Borne is gemachtigd om wijzigingen in de Privacy Policy door te voeren indien zij van mening zijn de wijziging noodzakelijk te achten. Deze wijziging mag zonder toestemming aangepast worden mits de meerderheid van het bestuur hier akkoord voor heeft gegeven en de wijziging is vastgelegd in de notaulen van de bestuursvergadering De wijziging zal tevens direct per nieuwsbericht worden gepubliceerd op onze website www.bvvborne.nl

Aansprakelijkheid bij overtreding

Het bestuur van BVV Borne heeft er alles aan gedaan om te voldoen aan de nieuwe regels van de wet Algemen Verordening Gegevensbescherming. Ieder lid van BVV Borne met zijn/haar lidmaatschap dat eventuele vorderingen niet verhaald kunnen worden op de bestuursleden persoonlijk maar dat deze vorderingen betrekking hebben op de club BVV Borne. Waar mogelijk worden vorderingen verhaald op de overtreder.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht n jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinde wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Voetbalvereniging BVV Borne

Sportpark 't Wooldrik
Twickelerblokweg
Borne

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.